Privacybeleid

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we met de gegevens omgaan. Zo is het helder en duidelijk hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Staatvandienst. Alle persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Staatvandienst verzamelt alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening. De verwerking van persoonsgegevens is afhankelijk van de diensten waarvan u gebruik maakt. Wanneer u bijvoorbeeld ons contactformulier op de website heeft ingevuld, zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken om contact met u op te nemen of vragen te beantwoorden.

Doeleinden

Staatvandienst verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het bevorderen van de re-integratie van geheel of gedeeltelijk zieke en of arbeidsongeschikte betrokkene die in dienst van een opdrachtgever zijn uitgevallen binnen de organisatie van opdrachtgever dan wel een andere organisatie
 • Het komen tot arbeidsparticipatie van betrokkene die al dan niet verkeren in een uitkeringssituatie;
 • De beoordeling van de geschiktheid van een betrokkene voor het verrichten van werkzaamheden bij de eigen en of andere nieuwe werkgever aan de hand van criteria zoals genoten opleiding, opgedane werkervaring, vastgestelde beperkingen en voorkeur voor bepaalde werkzaamheden;
 • Het begeleiden in de terugkeer naar de eigen werkplek en de oude functie bij eigen werkgever, tevens opdrachtgever, al dan niet in aangepaste vorm;
 • Het begeleiden naar passende werkzaamheden anders dan eigen werkzaamheden binnen de organisatie van de eigen werkgever/opdrachtgever;
 • Het begeleiden naar passende duurzame arbeid bij een nieuwe werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst;
 • Het vanuit een uitkeringssituatie begeleiden van klant naar passende arbeid bij een werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht voor de duur van minimaal 6 maanden, of een vorm van gesubsidieerde arbeid of andere vorm van participatie al naar gelang de afspraken met opdrachtgever;
 • De administratieve afhandeling rond bovengenoemde punten, waaronder rapportage en verantwoording aan de opdrachtgever;
 • Het versturen van nieuwsbrieven, waarvoor wij vooraf toestemming vragen;
 • Het doorgeven van e-mailadressen voor het uitvoeren van het klanttevredenheidsonderzoek in het kader van keurmerk Blik op Werk. Indien betrokkene hierop geen prijs stelt kan dit kenbaar gemaakt worden via info@staatvandienst.nl.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Bewaartermijnen

Staatvandienst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Tenzij anders wordt bepaald eindigt de bewaartermijn van de persoonsgegevens twee jaar na afronding van de dienstverlening.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Staatvandienst hecht veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Melding van datalekken

Staatvandienst dient alle gegevensinbreuken te registeren en te documenteren. In geval van een datalek moeten wij deze voorleggen aan de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij hebben een intern protocol voor de melding van datalekken dat voldoet aan de eisen van de AVG.

Delen van persoonsgegevens door Staatvandienst met derden

We delen uw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Rechten ten aanzien van de gegevensverwerking

 • Recht op informatie
 • Inzage- en verwijderingsrecht
 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht op afscherming, aanvulling en correctie van persoonsgegevens
 • Recht op verzet

U kunt een verzoek indienen om de door Staatvandienst over u verzamelde persoonsgegevens te kunnen inzien, wijzigen of laten verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail sturen naar info@staatvandienst.nl. Wij controleren uw identiteit alvorens wij de gegevens met u delen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Staatvandienst gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wat u nog meer dient te weten

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op door een email te sturen aan info@staatvandienst.nl.
Tevens willen wij u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Een uitgebreide beschrijving van ons privacybeleid vindt u in het document Privacybeleid uitgebreid Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Staatvandienst BV
Functionaris voor de Gegevensbescherming
info@staatvandienst.nl
Munsterstraat 10 – 14
7418 EV Deventer
0570-624899